ششمین فراخوان

مهر اصالت ملی

ششمین دوره فراخوان مهر اصالت ملی - سال هزار و چهارصد

شرکت در فراخوان دفاتر استانی فراخوان
عنوان رویداد

صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از مهمترین مولفههای فرهنگ بومی و تولید ملی کشورها محسوب میشوند. این هنر-صنعت امروزه به دلیل ماهیت و ویژگیهایی که دارد، با چالشهایی جدی مواجه گردیده است. پدیدۀ جهانی شدن و شرایط اقتصاد یکپارچۀ جهانی، بی تردید دامنگیر صنایع دستی کشورها نیز شده است. در این میان، کشورهای در حال توسعه به علت ساختار سنتی حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و همچنین ساختار جمعیتی، در معرض بیشترین آسیبها هستند و چنانچه برای این وضعیت تدابیری اندیشه نشود حِرَف و مشاغل صنایع دستی توانایی استقامت و ادامه حیات نخواهند داشت. این شرایط دستاندرکاران و حامیان فرهنگی را بر آن داشته تا به منظور صیانت از حقوق تولیدکنندگان صنایع دستی و استمرار و ادامه حیات آن تدابیری بیندیشند.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با عنایت به اهمیت این هنر-صنعت، به ویژه نقش و جایگاه اقتصادی آن و همچنین به دنبال برنامۀ داوری بینالمللی مُهر اصالت صنایع دستی و مشارکت ایران در برنامۀ مذکور از سال 6831 طی هفت دوره )سالهای 7002 ،7003 ،7060 ، 7067 ،7062 ،7061 ، 7063 ،)مصمم به برگزاری برنامهای موسوم به داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی شد تا مقدمهای باشد بر برنامۀ داوری بینالمللی مُهر اصالت صنایع دستی. برهمین اساس راهنمای برگزاری داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در سال 6830 به کلیه استانهای کشور ارسال شد و متعاقب آن یک دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در کشور برگزار گردید. در همین راستا به منظور اصالح و ارتقای این برنامه، دستورالعمل حاضر جهت اجرای بهینۀ "داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی" در اختیار معاونتهای صنایع دستی استانها قرار میگیرد. در این دستورالعمل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با عنوان ستاد و معاونتهای صنایع دستی استانی با عنوان استان نامیده شده اند.

اهداف:

  • کمک به ارتقاء و بهبود کیفی محصوالت تولیدی
  • ایجاد رقابت سالم بین صنعتگران وهنرمندان کشور
  • تسهیل در شناسایی هنرمندان فعال، انتخاب ومعرفی آثار برگزیده
  • ایجاد انگیزه بروز استعدادها ، نوآوری وخالقیت در تولید صنایع دستی

ضوابط اولیه راهیابی آثار

  • استفاده از مواد مصرفی مرغوب در تولید
  • حفظ حقوق مالکیت معنوی در طراحی و تولید
  • توجه به کیفیت مطلوب اثر در فرآیند تولید و محصول نهایی
  • رعایت طراحی مناسب و اصولی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مطلب کامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مطلب کامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مطلب کامل

شرکت در این برنامه برای تمامی تولیدکنندگان انفرادی و کارگاهی صنایع دستی دارای مجوز و یا فاقد مجوز که تولیدات قابل تکثیر داشته باشند، آزاد است.

تاریخ ارسال آثار و برنامه داوری در مرحله ملی متعاقبا اعلام می شود.

گواهی مهر اصالت ملی

گواهیهای صادر شده در سه رتبه خوب متوسط و عالی بر حسب امتیاز محصول طبقه بندی میشوند

رتبه خوب

رنگ فیروزهای مهر اصالت ملی

امتیاز بین 3 و نیم تا 4

رتبه متوسط

رنگ سبز مهر اصالت ملی

امتیاز بین 4 تا 4 و نیم

رتبە عالی

رنگ آبی تیره مهر اصالت ملی

امتیاز بین 4 و نیم تا 5

لیست دفاتر فراخوان

برای دیدن لیست دفاتر فراخوان در شهر خود روی نقشه شهر خود را انتخاب کنید.

پرسش های متداول

درباره مجری رویداد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

اطلاعات تماس

09138099866

ایران - اصفهان - خیابان دانشگاه - دانشگاه اصفهان